Využite zľavu 10% po registrácií

Podmienky ochrany osobných údajov

1.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) implementovanej na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) je:

Obchodné meno: CarpZoom Slovakia, s.r.o. S miestom podnikania 925 84 Vlčany s.č. 814 , Slovenská republika. IČO: 36 538 418 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

CarpZoom Slovakia, s.r.o.
925 84 Vlčany s.č. 814 ,
IČO: 36 538 418 

Email: carpzoom@carpzoom.sk

Telefón: 0905 403 142

1.2. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1.3. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Carpzoom spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívaní našich služieb;
 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávnený záujem , ktorý sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 1. ÚČEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) ; poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou  a pri uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu avšak maximálne po dobu 10 rokov.

 1. PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúce marketingové služby. Službu tvorba web stránok nám poskytla firma Adatelier.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

7.1 Za podmienok stanovených v Zákone o ochrane osobných údajov a v nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 2 písm. b) máte ako dotknutá osoba:

 • Právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

7.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. PODMIENKY ZAPEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.2.  Prevádzkovateľ  prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

8.3.  Prevádzkovateľ  prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 1. SÚBORY COOKIES

9.1. Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

9.2. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

9.3. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

9.4. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

10.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím a odoslaním internetového formulára. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.